Turneringsreglement

Reglement for OB70 turneringen

Kampregler der vedrører dommeren

Omkostningsgodtgørelsen og kørselsgodtgørelsenstatens takst, deles som vanligt mellem kampens to berørte hold. Der skal ikke betales nogen kampafgifter på dommerens afregnings kvittering. I bedes meddele hvis dommeren der er påsat opkræver kampafgift etc. og også hvis i står uden en dommer / udeblevet til jeres kamp til Ole på tlf. 50950847. Turneringsreglerne omkring aflysning på kampe skal bestyrelsen anmode at man nøje følger: Såfremt der på et eller andet tidspunkt skal aflyses eller ændres ved en kamp skal dette altid meddeles kampfordeleren på tlf. 50 95 08 47 / sms eller på mail: ole-ras@outlook.dk Han er den eneste der ved hvilken dommer der dømmer jeres kamp. Ændringer kan være på grund af et afbud fra den påsatte dommer. Dommer afbud kan også forekomme på selve kampdagen. Så HUSK derfor altid at kontakte vores kampfordeler Ole Rasmussen.
Er dommeren alligevel påbegyndt sin rejse, betales der ham altid fuld omkostningsgodtgørelse samt kørselsgodtgørelsen efter de til en hver tid gældende regler.
Det vil sige at det udeblivende/aflysende hold altid skal afregne – med kampens dommer.
Er dommeren IKKE påbegyndt sin rejse kan der ikke – stilles nogen krav på godtgørelser.

Udtrækning af hold

Ved udtrækning af et hold fra OB70 turneringen påhviler det holdet der trækker sig at med­dele det til resultatformidleren på telefon 41674164 samt kampfordeleren på telefon nr. 50950847 og holdet skal også informere de hold i kredsen man skulle spille imod at man  ikke er i stand til at deltage mere i denne sæson.

Såfremt ovenstående ikke er opfyldt vil eventuelle udgifter til dommeren blive fremsendt til den navngivne kontaktperson, for det udtrukne hold.

Ved udtrækning af et hold betales der OB70 et gebyr på kr.400 jvf. §7.

Udebliver eller aflyser

Jvf. Vedtægternes § 20:
Et hold der i løbet af turneringen har meldt afbud – udebliver til kamp, mister muligheden for at blive Kredsvinder og Fynsmester, samt at deltage i årets slutspil.

Hvis et hold udebliver eller aflyser en kamp i forårsturneringen, fortabes retten til hjemme­ bane i den omvendte kamp i turneringens efterår. Det anbefales at tage kontakt til vores kampfordeler hvis denne regel skal bringes i anvendelse. Dette sker aldrig automatisk fra OB70.

Alle meddelelserændringer- aflysninger skal altid informeres til kampfordeleren 50950847.

Bestyrelsen i OB70 kan i gentagne tilfælde af aflysninger / udeblivelser fra et hold til- dele klubben – holdet en bødeafgift på kr. 200. Tre eller flere kampe betragtes som gentagne. En kamp betragtes dog ikke som værende aflyst, når der eksempelvis frarådes om al unødvendig udkørsel storm etc. eller hvis kampens dommer udebliver ledes at kampen derfor ikke kan gennemres.

Protester

En  protest  vedrørende en  kamp  eller en spiller skal  indsendes til forretningsudvalgt senest 72 timer /  3 dage efter  kampen og ledsages sammen med  protestgebyr   kr. 300 jvf. § 7, alle protester  behandles og afgøres af OB70 bestyrelsen, hvorefter bestyrelsen tilsender den anklagede klub mail / info vedrørende den nedlagte protest. Anklagede klub har efter modtagelse af mail herefter 72 timer til at anke den nedlagte protest og ledsages sammen med et ankegebyr på kr. 300 jvf. § 7.

Bestyrelsen behandler herefter protestsagen endeligt og denne afgørelse kan ikke ankes.

Hvis der i indsendte holds protest gives medhold ændres resultatet i den spillede kamp til 3-0 eller 0-3 samt at holdet tildeles de 3 point som vinder af kampen. Alle gebyrerne forbliver i OB70s regi.

Bestyrelsen kan tage en sag op hvor der kan være tvivl om at reglementet eller vedtægterne ikke er  overholdt. Tvivlsspørgsmål  vedrørende fortolkningen af OB70 reglementet eller vedtægterne, afgøres kun af forretningsudvalget samt at vores igangværende turnering afvikles en fair og god sportslig måde.

Turneringen

Bestyrelsen træffer sammenslutningens turneringsstruktur efter de regler der har været anvendt siden OB70 blev stiftet i 1970 og hvor det er geografien i kredsene og ikke styrkeforholdet der er udgangs punktet for kredsenes endelige sammensætning.

Det valgte forretningsudvalg forbeholder sig retten til at afvise klub ønsker vedrørende anden kreds struktur hvis dette afviger markant fra tidligere sæsoners inddeling.
PS: Sidste ændrings dato for evt. ønske vedrørende flytning til anden kreds – er den 12/3.
Vi afholder Fynsmesterskabskampe i rækkerne mellem kredsvinder og bedste 2er i sept.- okt. Hvis slutkampene inc. finalerne ender uafgjort efter ordinær spilletid – direkte til straffespark.
Ved alle slutspillets semifinale kampe, har den bedste 2er i alle rækkerne – altid hjemmebane

Hvis en klub et hold overtræder god opførsel eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning til klage har forretningsudvalget mulighed til at udelukke klubben / holdet når mindst tre af medlemmerne i   forretningsudvalget stemmer for udelukkelsen.

Klubberne er pligtige til at overholde den fastlagte OB70 omkostningsgodtgørelse samt km kørsels-godtgørelsen – efter den gældende takst som der udstikkes fra skat.dk – til OB70 kampens dommer.

I skal som klub ikke afregne nogen former for kampafgifter eller gebyrer hvis dommer kvitteringen er påført med denne udgift. Bed dommeren fjerne denne udgift ellers ret en henvendelse til OB70.


PS:

Hvis et 11 mands hold på selve spille dagen ikke kan mønstre et hold på 11 mand vil det være muligt at stille med et 9 mands hold. Modstander holdet skal dog informeres senest 2 timer før kampstarten. Målet skal man sætte på straffesparksfeltets yderste grænselinje som er parallel med banens mållinje. Afstanden fra mållinjen til feltets grænselinje er 16,5 meter.

Dommer afregnings info:

Skattefri omkostningsgodtgørelse i 2024 – pr. kamp kr. 235,00
Skattefri kørselsgodtgørelse i 2024 – pr.km Kr. 3,79
De ovenstående beløb deles som vanligt mellem kampens to berørte klubber.
Der skal afregnes kontant / mobilepay eller evt. på dommerens bankkonto efter kampen.

PS. Vær opmærksom på at der ikke opkræves nogen som helst former for kampafgift på kampen.

Kampfordeleren tlf. 50 95 08 47 – Mail: ole-ras@outlook.dk