Turneringsreglement

Reglement for OB70 turneringen

Regler der vedrører kampdommeren

Det nummer som står bag ved de enkelte kampe i turneringsplanen angiver hvilken dommer der er tilsagt / påsat til jeres kamp. Det nummer som står foran de enkelte opgør er kamp nr.

I turneringsplanen kan i finde navn og tlf. nr. lige den dommer der er påsat jeres kamp.

Omkostningsgodtgørelsen   kørselsgodtgørelse   statens takst, deles som vanligt mellem kampens to berørte hold. Der skal ikke betales nogen kampafgifter på dommerens afregnings kvittering. I bedes meddele hvis dommeren der er påsat, ikke møder op til kampen på tlf. 50950847. Turneringsreglerne omkring aflysning eller udeblivelse fra en kamp skal turneringsudvalget anmode at man nøje følger:

Såfremt der på et eller andet tidspunkt skal aflyses eller ændres ved en kamp skal dette altid meddeles til kampfordeleren på tlf. 50950847 eller på en mail: ole-ras@outlook.dk. Han er den eneste der ved hvilken dommer der dømmer jeres kamp. Ændringer kan være grund af et afbud fra den programsatte dommer. Dommer afbud kan også forekomme på selve  kampdagen. Så husk altid at kontakte kampfordeleren.

Hvis en kamp aflyses / ændres efter kl.12.00 middag, på selve kampdagen er det klubber­ nes egen opgave selv at foretage et telefonopkald til dommeren på kampen ang. afvikling, så det undgås dommeren måtte kører forgæves. Information også til kampfordeleren OB70.

Er dommeren påbegyndt sin rejse, betales der ham altid fuld omkostningsgodtgørelse samt kørselsgodtgørelsen efter de gældende regler.

.

Det vil sige at det udeblivende/aflysende hold altid skal afregne med kampens dommer.
Er dommeren ikke påbegyndt sin rejse, tilfalder der ikke dommeren nogen godtgørelse.

Udtrækning af hold

Ved udtrækning af et hold fra OB70 turneringen påhviler det holdet der trækker sig at med­ dele det til resultatformidleren på telefon 41674164 samt kampfordeleren på telefon nr. 50950847 og holdet skal også informere de hold i kredsen man skulle spille imod at man  ikke er i stand til at deltage mere i år.

Såfremt ovenstående ikke er opfyldt vil eventuelle udgifter til dommeren blive fremsendt til den navngivne kontaktperson i turneringsplanen for det udtrukne hold.

Ved udtrækning af et hold betales et gebyr på kr. 400 jvf. §7.

Udebliver eller aflyser

Hvis et hold udebliver eller aflyser en kamp i forårsturneringen, fortabes retten til hjemme­ bane i den omvendte kamp i turneringens efterår. Det anbefales at kontakt til vores kampfordeler hvis denne regel skal bringes i anvendelse. Dette sker ikke automatisk fra OB70.

Alle meddelelserændringer- aflysninger skal altid informeres til kampfordeleren 50950847.

Turneringsledelsen i OB70 kan i gentagne tilfælde af aflysninger / udeblivelser fra et hold til- dele klubben – holdet en bødeafgift på kr. 200. Tre eller flere kampe betragtes som gentagne. En kamp betragtes dog ikke som værende aflyst, når der eksempelvis frarådes om al unødvendig udkørsel storm etc. eller hvis kampens dommer udebliver ledes at kampen derfor ikke kan gennemres.

Protester

En  protest  vedrørende en  kamp  eller en spiller skal  indsendes til forretningsudvalgt senest 72 timer /  3 dage efter  kampen og ledsages sammen med  protestgebyr   kr. 300 jvf. § 7, alle protester  behandles og afgøres af OB70 turneringsudvalget hvorefter udvalget tilsender den anklagede klub mail / info vedrørende den nedlagte protest. Anklagede klub har efter modtagelse af mail herefter 72 timer til at anke den nedlagte protest og ledsages sammen med et ankegebyr på kr. 300 jvf. § 7.

Turneringsudvalget behandler herefter protestsagen endeligt og denne afgørelse kan ikke ankes.

Hvis der i indsendte holds protest gives medhold ændres resultatet i den spillede kamp til 3-0 eller 0-3 samt at holdet tildeles de 3 point som vinder af kampen. Alle gebyrerne forbliver i OB70s regi.

Turneringsudvalget kan tage en sag op hvor der kan være tvivl om at reglementet eller vedtægterne ikke er  overholdt. Tvivlsspørgsmål  vedrørende fortolkningen af OB70 reglementet eller vedtægterne, afgøres kun af forretningsudvalget samt at vores igangværende turnering afvikles en fair og god sportslig måde.

Turneringen

Turneringsudvalget træffer sammenslutningens turneringsstruktur efter de regler der har været anvendt siden OB70 blev stiftet i 1970 og hvor det er geografien i kredsene og ikke styrkeforholdet der er udgangs punktet for kredsenes endelige sammensætning.

Det valgte forretningsudvalg forbeholder sig retten til at afvise klub ønsker vedrørende anden kreds struktur hvis dette afviger markant fra tidligere sæsoners inddeling.

Vi afholder et Fynsmesterskabsstævne i vores rækker, imellem kredsvinderne i Oktober måned.

Hvis en klub et hold overtræder god opførsel eller i øvrigt ved sin adfærd giver anledning til klage har forretningsudvalget mulighed til at udelukke klubben / holdet når mindst tre af medlemmerne  forretningsudvalget stemmer for udelukkelsen.

Klubberne er pligtige til at overholde den fastlagte OB70 omkostningsgodtgørelse samt km kørsels-godtgørelsen – efter den gældende takst som der udstikkes fra skat.dk – til OB70 kampens dommer.

I skal som klub ikke afregne nogen former for kampafgifter eller gebyrer hvis dommer kvitteringen er påført med denne udgift. Bed dommeren fjerne denne udgift ellers ret en henvendelse til OB70.


PS:

Hvis et 11 mands hold på spille dagen ikke kan mønstre et hold på 11 mand vil det være muligt at stille med et 9 mands hold. Modstander holdet skal dog informeres senest 2 timer før kampstarten. Målene skal sættes på straffesparksfeltets yderste grænselinje som er parallel med banens mållinje.

Kampens Dommer 

Turneringsplanen er som altid påført dit dommer nr. ud for alle de kampe du bedes dømme denne sæson. Du bør derfor nøje gennemse sæsonens turneringsplan, så holdene ikke står og mangler dig som dommer på din påsatte kamp. Så husk altid et afbud hvis du er forhindret.

Skattefri omkostningsgodtgørelse i 2023 på kr. 226,- pr. kamp.
Kørselsgodtgørelsen i 2023 – fra skat.dk – på kr. 3,73 pr. km.
Beløbene deles som altid mellem de to berørte klubber. Der skal afregnes efter kampen.
Ingen kampafgifter skal opkræves på en OB70 kamp.
Udvisninger kan indberettes på www. ob70.dk

Kampfordeleren tlf. 50 95 08 47 – Mail: ole-ras@outlook.dk