Forretningsorden for OB70

Forretningsorden for OB70

Sammenslutningen af 11. februar 1970

§ 1. Formanden åbner mødet og leder valget af en dirigent. hvis der bringes flere i forslag stemmes der herom i den rækkefølge forslagene er indgået. Valget afgøres herefter ved simpelt flertal.

§ 2. Dirigenten konstaterer generalforsamlingens lovlige indvarsel- jvf. foreningens vedtægt stk.2.
Samt varetager at mindst 2 stemmetællere vælges iblandt forsamlingen.

§ 3. Dirigenten oplæser den udsendte generalforsamlings dagsorden og sætter den til afstemning.

§ 4. Dirigenten skal sørge for at dagsordenen bliver nøje overholdt og at alle afstemninger på mødet er behørige og dette sker efter OB70 vedtægternes stk.4.

§ 5. Formanden aflægger beretning omkring sammenslutningens virksomhed i den forløbne periode siden sidste generalforsamling. En skriftlig beretning kan evt. være udsendt.

§ 6. Beretningen sættes til debat, og dirigenten giver ordet i den rækkefølge, det er begæret.

§ 7. Forslag om en debats afslutning skal straks sættes under afstemning. Vedtages forslaget, gives der lejlighed til indtegning af talere.

§ 8. Såfremt en taler ikke holder sig til den foreliggende sag skal dirigenten efter en påmindelse fratage vedkommende ordet.

§ 9. Alle forslag skal indleveres skriftligt til dirigenten.

§ 10. Forslagsstilleren / lerne har ret til at få ordet i forbindelse med det stillede forslag samt mulighed for replikker.

§ 11. Ved afstemning om et forslag hvortil der er stillet ændringsforslag, sætter dirigenten forslagene til afstemning, således at der stemmes om det økonomiske, eller i sine konsekvenser mest vidtgående først.

§ 12. Forslagsstilleren / lerne har ret til at trække et forslag tilbage. Dette gælder dog ikke, når afstemningen er påbegyndt.

§ 13. Indkomne forslag kan ikke behandles på generalforsamlingen, hvis forslagsstilleren ikke er tilstede, medmindre andre personer på generalforsamlingen opretholder forslaget.

§ 14. Ingen kan vælges til en plads i forretningsudvalget eller som suppleant uden at være tilstede på generalforsamlingen

§ 15. Ingen kan blive foreslået til et valg på dagsordenen hvis den foreslåede person ikke er tilstede.

§ 16. En person på valg er kun valgbar hvis vedkommende er tilstede eller en anden vedkommende person på generalforsamlingen medbringer en skriftlig tilkendegivelse vedrørende et genvalg eller at en vedkommende person orienterer generalforsamlingen at der modtages et genvalg.

§ 17. Såfremt en person tilstede på generalforsamlingen ønsker ordet til forretningsordenen giver det kun adgang til at behandle mødets afvikling eller eventuelt misligholdelse af dagsordenen.

Forretningsudvalget